A T N  Corner

Request emergency assistance

The Philippine Embassy in Tokyo shall be responsible in ensuring the protection of the rights and interests of Filipino nationals under its jurisdiction within the parameters allowed by the Japanese government in the intervention of official proceedings.

The Assistance to Nationals (ATN) Section of the Philippine Embassy attends to cases involving Filipinos in distress such as:

 • Detention in prison or immigration centers
 • Victims of crime including domestic violence, physical & sexual abuse, among others
 • Trafficked persons including forced labor, prostitution, among others
 • Sickness, death, and shipment of remains
 • Loss of or damage to a passport of a Filipino tourist
 • Repatriation and emergency travel to the Philippines, among others

The ATN Section is available from Mondays to Fridays, 9:00 am – 5:00 pm, through the following contact details:

(03) 5562 1600 ext. 133 or 129 for English/Tagalog
(03) 5562 1600 ext. 134 for Japanese

For urgent concerns, Filipinos in distress may call the emergency mobile number outside office hours:
(+81) 80-4928-7979

You may also send an email to atn@philembassy.net


Paghingi ng tulong o payo

Ang Embahada ng Pilipinas sa Tokyo ay may responsibilidad na protektakan ang kalagayan at karapatang pantao ng mga Pilipino dito sa Japan ayon sa hurisdiksyon na pinahintulutan ng gobyerno ng Japan.

Ang Assistance to Nationals (ATN) Section ng Embahada ang dumudulog sa mga kasong gaya ng mga sumusunod:

 • Mga nahuli ng pulis o mga nakulong sa immigration centers,
 • Mga biktima ng krimen tulad ng domestic violence, pisikal at sekswal na pang-aabuso, at iba pa,
 • Biktima ng sapilitang pagtatrabaho, prostitusyon, at iba pa,
 • Mga may malubhang sakit, mga pumanaw, at pag-uwi ng mga labi ng yumao sa Pilipinas,
 • Mga nawala o nasirang pasaporte ng Filipino tourist, at iba pa.

Maaaring makipag-usap sa ATN Section mula Lunes hanggang Biyernes, 9:00 am – 5:00 pm, gamit ang mga sumusunod:

(03) 5562 1600 ext. 133 or 129 para sa English/Tagalog
(03) 5562 1600 ext. 134 para sa Japanese

Sa mga araw na sarado ang Embahada, maaari ring mag-kontak sa hotline number na (+81) 80-4928-7979 o magpadala ng email sa atn@philembassy.net